Stowarzyszenie

Stowarzyszenie MED-IMPULS zostało powołane do życia w dniu 16 listopada 2012 r. i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym W Lublinie pod numerem 0000328129.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • inicjowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie zdrowia publicznego
 • ochrona, promocja oraz popularyzacja wiedzy na temat człowieka
 • wspieranie rozwoju osobistego i aktywizacji zawodowej młodzieży
 • wspieranie przedsiębiorczości
 • wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego

Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez wspieranie:

 • prowadzenia działań edukacyjnych oraz doskonalenia zawodowego
 • utrzymywania kontaktów i współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń z podobnymi organizacjami w Polsce i za granicą
 • aktywizacji zawodowej i integracji społecznej
 • organizacji, tworzenia i pozyskiwania miejsc pracy dla młodzieży
 • organizowania szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów i zjazdów dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych, sektora publicznego i biznesu
 • fundowanie stypendiów
 • prowadzenia prac naukowo-badawczych służących rozwojowi organizacji pozarządowych
 • opracowywania ekspertyz, raportów i analiz związanych z realizacją celów statutowych
 • niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne
 • organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych
 • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, leków i środków medycznych
 • finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej
 • organizowania imprez kulturalnych, projekcji filmowych, koncertów, festynów, wystaw, spotkań i odczytów o celach zgodnych z celami statutowymi

Więcej informacji o celach znajdziecie Państwo w Statucie Stowarzyszenia. Wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu zapraszamy do zapoznania się z treścią Statutu, a w następnej kolejności do wypełniania deklaracji członkowskiej i przesłania na adres siedziby.

Dokumenty do pobrania:
Statut Stowarzyszenia
Deklaracja członkowska